Vattenförorening

Föroreningar i Sveriges vattendrag sammanställs i databasen vatteninformationssystem Sverige, förkortad VISS. Där kan man söka fram aktuell information om ett områdes status relativt de gränsvärden som utarbetats i EUs vattendirektiv.

Det finns 33 särskilt prioriterade ämnen i vattendirektivet varav ca 10 är av vikt i Sverige. Halterna av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) är över gränsvärdena i hela Sverige. Fokusera därför på ”Klassning av prioriterade ämnen och andra ämnen av betydelse” och ”Kemisk status utan överallt överskridande ämnen”. Dessa kategorier kan användas för att se om någon särskilt ämne är högt i området. Halten av näringsämnen och biologisk mångfald går det också att finna vettig information om. Ha dock i åtanke att mätningarna sällan sker oftare än 1 gång per år och även ibland är extrapolerade från närliggande områden.

Ta mig till VISS databas och skriv in området i sökmotorn

Bakgrundshalter

Med stöd av vattendirektivet finns även miljökvalitetskriterier för grundvatten som redovisas i SGU-FS 2013:2 . Här finns bakgrundshalter (referensvärden) för grundvatten i Sverige med så kallade riktvärden. Riktvärdet anger den högsta tolererbara halt som ämnen får ha innan man bör åtgärda vattnet.

Bakgrundshalter (SGU-FS 2013:2)

Riktvärden (SGU-FS 2013:2 )

Regionala halter kan man finna i bedömningsgrunder för grundvatten ( SGU-rapport 2013:01)

Att fånga ett utsläpp vid källan är avgörande för att man skall kunna bedöma miljöbelastningen korrekt. Naturvårdsverkets modell för spridning av miljöförorenade områden till vattendrag/grundvatten räknar generellt med 4000 ggr utspädning!

Läs mer om Naturvårdsverkets modell för föroreningar

passiva provtagare kan idag inte kan användas för bedömning av miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet …

Passiva provtagare genererar medelkoncentrationer under längre tidsperioder och är därmed inte lika känsliga för korttidsvariationer av halter som stickprov. ” (Källa Naturvårdsverket rapport 5801 • februari 2008 )